Som fastighetsägare har du ansvar för att hyresgäster och övriga som vistas i husen har en säker miljö. Det är också nödvändigt att ha kunskap kring alla bestämmelser för fastighetsskötsel, som att avfallshanteringen ska fungera och att hyresgästerna vet hur de ska ta hand om sina sopor. Den allt ökande digitaliseringen underlättar, där du kan använda datorer och mobiler i skötseln av fastigheten.

För att slippa sköta all fastighetsservice själv kan du anlita en personlig förvaltare. Här får du hjälp med alla möjliga sysslor, inklusive långsiktig underhållsplanering och den dagliga skötseln av fastigheten. Nabo använder sig av olika smarta lösningar, där rapporteringen och protokollföringen sker digitalt. På detta sätt kan du regelbundet se vad som sker med fastigheten via din dator eller mobil.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om du äger en fastighet har du ansvar för trottoarer, gångbanor och trappor som ligger upp till 10 meter från din tomtgräns. Om trottoar eller gångbana saknas ansvarar du för 1,2 meter av den gata som ligger utanför din tomtgräns. Frodiga häckar kan vara en trafikfara, och det är särskilt riskabelt när det gäller barn. Om du låter häckarna växa sig för höga kring fastigheten finns det risk att barn springer ut bakom häcken och bli påkörda, då de är för korta för att synas för bilisterna.

Fastighetsägare ansvarar också för att avfallshanteringen fungerar väl. För att detta skall vara möjligt i flerbostadshus krävs ordning och reda, god service, tydlig information och sortering. Det krävs också att hyresgästerna har lämpliga insamlingsställen med tillräckligt stora avfallsbehållare. Det är ditt ansvar att se till att alla dessa utrymmen hålls rena. Nu börjar det bli allt mer vanligt att fastighetsägare även samlar in hushållsavfall med matavfallet separat. Dina hyresgäster behöver kunna lämna grovsopor i anslutning till din fastighet. Elektronik och farligt avfall bör inte blandas tillsammans med annat avfall.

Störningar från fåglar

Fåglar kan verka störande i området där din fastighet ligger. Särskilt under häckningsperioden som råder mellan mars och juni, då det finns risk för att deras läten upplevs som störande. Du är som fastighetsägare är ansvarig för att förebygga dylika problem. Ett bra sätt att undvika för hög ljudnivå från fåglarna är att göra det svårare för dem att bygga sina bon på fastigheten. Om fåglarna orsakar mycket besvär har du möjlighet att vända dig till företag med skadedjursbekämpning som specialitet, deras utbildade personal har specialutrustning som gör att de kan klättra på tak även om de är branta. Där kan man sätta upp nät som förhindrar att fåglarna bygger bo.